Το Συμβούλιο

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας & Αρμοδιότητες

Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος του 2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 4076 στις 17 Μαρτίου 2006).

(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών με πρόταση του Υπουργού, το οποίο αποτελείται από:

(α) τρεις εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας· και

(β) τέσσερις εγγεγραμμένους επαγγελματίες εργοθεραπευτές που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα και υποδεικνύονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών.


(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημά τους για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Εργοθεραπευτών είναι εντεταλμένο να: εξετάζει αιτήσεις για εγγραφή στο μητρώο πτυχιούχων Εργοθεραπευτών ώστε να τις εγκρίνει ή να τις απορρίπτει αναλόγως. Κατόπιν το Συμβούλιο κοινοποιεί τις αποφάσεις του στους αιτητές.

Σύνθεση ΣΕΕ

Με ημερομηνία διορισμού 15/10/2021– 14/10/2023

Πρόεδρος: Αντωνία Μαζαράκη
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μπόκαρης
(Διορισθείς από το Υπουργείο Υγείας)

Γραμματέας: Μαρία Φιάκκου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)

Ταμίας: Μαριάννα Τσιακούλια
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Μέλος: Γεωργία Καρακίτη
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)

Μέλος: Σώτια Μιχαήλ
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Έφορος ΣΕΕ

Ο Έφορος του Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών για σκοπούς εφαρμογής του νόμου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 6 της νομοθεσίας. Τα καθήκοντα του εφόρου είναι: η παραλαβή των αιτήσεων και η παράδοση αυτών στο ΣΕΕ, η διατήρηση μητρώου πτυχιούχων Εργοθεραπευτών, η διατήρηση μητρώου εγγεγραμμένων Εργοθεραπευτών και η έκδοση των ετήσιων αδειών.

Ο έφορος του ΣΕΕ κατόπιν διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο κος Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου.

el