Αίτηση εγγραφής στο μητρώο εργοθεραπευτών

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Αρχεία

Για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Εργοθεραπευτών οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών:

Κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Απολυτήριο λυκείου (πιστοποιημένο)
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως (πιστοποιημένο)
  • Αναλυτική Βαθμολογία (πιστοποιημένη από το πανεπιστήμιο)
  • Πτυχίο (πιστοποιημένο από το πανεπιστήμιο)
  •  Έντυπο πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού για τον περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (να μην έχουν παρέλθει 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους) (πρωτότυπο)
  • Αντίγραφο διαβατηρίου / ταυτότητας (πιστοποιημένο)
Λήψη αρχείου αίτησης εγγραφής
Τέλη

Τα τέλη καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο το Συμβούλιο Εγγραφής Εγγεγραμμένων Εργοθεραπευτών με σαφή αναφορά στο όνομα του αιτητή / αιτήτριας και αριθμό ταυτότητας. Τα τέλη εξέτασης της αίτησης για εγγραφή δεν επιστρέφονται, ανεξαρτήτως έκβασης.

Καθορισμένο τέλος για την εξέταση της αίτησης: 35,00

Στοιχεία Τράπεζας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-BANK OF CYPRUS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 018601013491
IBAΝ: CY28002001860000000101349100
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ: Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Ταυτότητας

Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων

Ο έφορος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τις παραδίδει στο Συμβούλιο Εγγραφής Εργοθεραπευτών Κύπρου, συνοδευόμενες από πρωτόκολλο που καταρτίζει ο έφορος για να τύχουν εξέτασης. Το Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις ακολουθώντας τη σειρά παραλαβής τους, όπως απαριθμούνται στο πρωτόκολλο του εφόρου. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των αιτήσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει για τη εγγραφή ή όχι του αιτητή στο Μητρώο για το οποίο αιτήται και την παραχώρηση της αντίστοιχης άδειας.

Είναι δυνατόν το Συμβούλιο να ζητήσει από τον αιτητή την υποβολή υπολοιπόμενων αποδεικτικών σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλειπής.

Το ΣΕΕ είναι υπεύθυνο να πιστοποιεί αν ένα ακαδημαϊκό πτυχίο είναι αναγνωρισμένο. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή βάσει, το Συμβούλιο ζητά από τον αιτητή να απευθυνθεί στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών (ΣΕΕ) Κύπρου συνεδριάζει μια φορά τον μήνα.

Πιστοποιητικό Εγγραφής

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης σας από το Συμβούλιο, ο Έφορος εγγράφει τον αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σ΄αυτόν το Πιστοποιητικό Εγγραφής.
Καθορισμένο τέλος για το Πιστοποιητικό Εγγραφής: 50,00
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μόνο μια φορά.
Ο Έφορος έπειτα σας αποστέλλει το έντυπο «Πιστοποιητικό Εγγραφής» στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει.
Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης μετρητών στο λογαριασμό του ΣΕΕ ο οποίος είναι:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-BANK OF CYPRUS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 018601013491
IBAΝ: CY28002001860000000101349100
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ: Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου
el